Menu Đóng

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội

Description: D:\2016\2019\New folder, 12-3-2019\TWH.jpg Description: Bia 4

Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Nông hội đỏ được thành lập vào ngày 14/10/1930, trải qua các thời kỳ cách mạng giai cấp nông dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm và nồng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ khi thành lập ngày 14/10/1930 đến nay tổ chức Hội đã nhiều lần mang các tên khác nhau cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng: Nông hội đỏ (1930-1935). Nông hội đỏ được lấy tên là “Hội tương tế ái hữu” (1936-1939). Hội Nông dân phản đế (1939-1941). Hội Nông dân cứu quốc (1941-1946). Hội Nông dân giải phóng miền nam (1961-6/1965). Hội nông dân tập thể ở miền Bắc (9/1974). Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam (4/1975). Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư ra Quyết định số 42-QĐ/TW để đổi tên Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 20/5/1991, Ban Bí thư ra Chỉ Thị số 69/CT-TW về việc kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/1991). Lần đầu tiên giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội. Nhiệm kỳ Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam là 5 năm/lần, từ tháng 3/1988 đến nay, đã qua 7 kỳ Đại hội.

Đối với Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được thành lập theo thông báo số 07/TB-TU ngày 22/10/1991 của Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu. Ban Thường vụ TW Hội đã ra quyết định số 20/QĐ-HND chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lung giữ chức Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Chủ tịch. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân tỉnh BR-VT đã trải qua 6 kỳ Đại hội:

1. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/10/1992 tại TP Vũng Tàu có 192 đại biểu đại diện cho 32.022 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 21 đ/c vào Ban Chấp hành, 5 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Trần Vũ Oai được bầu làm Phó Chủ tịch. Đây là Đại hội sau khi thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng 8/1991).

2. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ II diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/5/1998 tại TP Vũng Tàu. Đại hội tiến hành đánh giá những thành tựu cũng như những hạn chế của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhiệm kỳ 1992 – 1997 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của Hội Nông dân nhiệm kỳ 1998 – 2003.

Đại hội đã bầu 23 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Nguyễn Văn Thống, Trần Vũ Oai giữ chức Phó Chủ tịch. Đến tháng 02/2002, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Thống được bầu làm Chủ tịch Hội.

3. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2003-2008, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/5/2003 tại thành phố Vũng Tàu có 204 đại biểu đại diện cho hơn 54.000 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 29 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thống được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Đặng Văn Tài và đồng chí La Thị Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch.

4. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008-2013, diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/6/2008 tại thành phố Vũng Tàu có 257 đại biểu đại diện cho hơn 78.000 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 27 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Đặng Văn Tài, La Thị Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch.

5. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2013 – 2018 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/4/2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có 303 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 89.096 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 31 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí La Thị Hạnh, Đoàn Văn Hai, Võ Minh Giang giữ chức Phó Chủ tịch. Năm 2015, đồng chí La Thị Hạnh và Nguyễn Văn Thống nghỉ hưu. Sau đó, đồng chí Đoàn Văn Hai được bầu làm Chủ tịch Hội…

6. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có 300 đại biểu chính thức đại diện cho 73.081 hội viên về dự.

Với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò trung tâm nòng cốt thực hiện có hiệu quả vai trò vị thế của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Hội trong xây dựng giai cấp Nông dân vững mạnh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố và phát huy sức mạnh của nông dân trong thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề hỗ trợ nông dân, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Tiếp tục chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở nông thôn. Ra sức chăm lo nâng cao đời sống -vật chất – tinh thần trong cán bộ, hội viên, nông dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã bầu 29 đ/c vào Ban Chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Đoàn Văn Hai tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Trương Thị Kim Phượng, Trần Văn Mảng giữ chức Phó Chủ tịch.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 7 đơn vị cấp huyện, 60 đơn vị cơ sở (giảm 1 đơn vị cấp huyện và 22 cơ sở), 427 chi hội, 2.307 tổ hội, 73.613 hội viên. Từ khi Đại Hội VI đến nay, các cấp Hội đã bám sát Nghị quyết và đang triển khai thực hiện. Thành tích cao quý nhất của Hội là được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba.

PHƯỚC TẤN – HND TỈNH

 

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội

Description: D:\2016\2019\New folder, 12-3-2019\TWH.jpg Description: Bia 4

Ảnh: Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam Ảnh: Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh BR-VT

Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Nông hội đỏ được thành lập vào ngày 14/10/1930, trải qua các thời kỳ cách mạng giai cấp nông dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm và nồng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ khi thành lập ngày 14/10/1930 đến nay tổ chức Hội đã nhiều lần mang các tên khác nhau cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng: Nông hội đỏ (1930-1935). Nông hội đỏ được lấy tên là “Hội tương tế ái hữu” (1936-1939). Hội Nông dân phản đế (1939-1941). Hội Nông dân cứu quốc (1941-1946). Hội Nông dân giải phóng miền nam (1961-6/1965). Hội nông dân tập thể ở miền Bắc (9/1974). Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam (4/1975). Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư ra Quyết định số 42-QĐ/TW để đổi tên Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 20/5/1991, Ban Bí thư ra Chỉ Thị số 69/CT-TW về việc kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/1991). Lần đầu tiên giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội. Nhiệm kỳ Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam là 5 năm/lần, từ tháng 3/1988 đến nay, đã qua 7 kỳ Đại hội.

Đối với Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được thành lập theo thông báo số 07/TB-TU ngày 22/10/1991 của Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu. Ban Thường vụ TW Hội đã ra quyết định số 20/QĐ-HND chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lung giữ chức Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Chủ tịch. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân tỉnh BR-VT đã trải qua 6 kỳ Đại hội:

1. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/10/1992 tại TP Vũng Tàu có 192 đại biểu đại diện cho 32.022 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 21 đ/c vào Ban Chấp hành, 5 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Trần Vũ Oai được bầu làm Phó Chủ tịch. Đây là Đại hội sau khi thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng 8/1991).

2. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ II diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/5/1998 tại TP Vũng Tàu. Đại hội tiến hành đánh giá những thành tựu cũng như những hạn chế của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhiệm kỳ 1992 – 1997 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của Hội Nông dân nhiệm kỳ 1998 – 2003.

Đại hội đã bầu 23 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Nguyễn Văn Thống, Trần Vũ Oai giữ chức Phó Chủ tịch. Đến tháng 02/2002, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Thống được bầu làm Chủ tịch Hội.

3. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2003-2008, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/5/2003 tại thành phố Vũng Tàu có 204 đại biểu đại diện cho hơn 54.000 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 29 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thống được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Đặng Văn Tài và đồng chí La Thị Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch.

4. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008-2013, diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/6/2008 tại thành phố Vũng Tàu có 257 đại biểu đại diện cho hơn 78.000 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 27 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Đặng Văn Tài, La Thị Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch.

5. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2013 – 2018 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/4/2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có 303 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 89.096 hội viên về dự.

Đại hội đã bầu 31 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí La Thị Hạnh, Đoàn Văn Hai, Võ Minh Giang giữ chức Phó Chủ tịch. Năm 2015, đồng chí La Thị Hạnh và Nguyễn Văn Thống nghỉ hưu. Sau đó, đồng chí Đoàn Văn Hai được bầu làm Chủ tịch Hội…

6. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có 300 đại biểu chính thức đại diện cho 73.081 hội viên về dự.

Với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò trung tâm nòng cốt thực hiện có hiệu quả vai trò vị thế của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Hội trong xây dựng giai cấp Nông dân vững mạnh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố và phát huy sức mạnh của nông dân trong thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề hỗ trợ nông dân, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Tiếp tục chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở nông thôn. Ra sức chăm lo nâng cao đời sống -vật chất – tinh thần trong cán bộ, hội viên, nông dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã bầu 29 đ/c vào Ban Chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ. Đồng chí Đoàn Văn Hai tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Trương Thị Kim Phượng, Trần Văn Mảng giữ chức Phó Chủ tịch.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 7 đơn vị cấp huyện, 60 đơn vị cơ sở (giảm 1 đơn vị cấp huyện và 22 cơ sở), 427 chi hội, 2.307 tổ hội, 73.613 hội viên. Từ khi Đại Hội VI đến nay, các cấp Hội đã bám sát Nghị quyết và đang triển khai thực hiện. Thành tích cao quý nhất của Hội là được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba.

PHƯỚC TẤN – HND TỈNH