Menu Đóng

CƠ CẤU NHÂN SỰ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Chủ tịch: 01 đồng chí
Phó chủ tịch: 02 đồng chí

Các phòng ban:
    – Văn Phòng
    – Ban Xây dựng Hội
    – Ban Kinh tế – Xã hội
    – Trung tâm Hỗ trợ Nông dân.