bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

CV 322-CV/HNDT phân bổ khen thưởng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nghèo vượt khó tiêu biểu năm 2019 – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

CV 322-CV/HNDT phân bổ khen thưởng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nghèo vượt khó tiêu biểu năm 2019

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Số: 322-CV/HNDT

V/v phân bổ khen thưởng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nghèo vượt khó tiêu biểu năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày19 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.

– Hội Nông dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Căn cứ Quy định khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/HNDT ngày 21/01/2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc “Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giỏi các cấp trong tỉnh giai đoạn 2015-2017”;

Căn cứ kết quả thực hiện phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2018 của Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố Hội Nông dân xã Long Sơn.

Để chuẩn bị cho công tác sơ kết và khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cấp tỉnh năm 2019;

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phân bổ số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen như sau:

1. Số lượng:

1.1. Tập thể: Mỗi huyện, thị, thành Hội và Hội Nông dân xã Long Sơn lựa chọn 01 tập thể.

1.2. Cá nhân:

STT Đơn vị Hộ ND SX-KD giỏi Hộ ND nghèo vượt khó Tổng số
1 HND xã Long Sơn 2 6 8
2 HND TP. Bà Rịa 6 6 12
3 HND TX. Phú Mỹ 16 3 19
4 HND H. Long Điền 12 2 14
5 HND H. Châu Đức 5 15 20
6 HND H. Xuyên Mộc 28 5 33
7 HND H. Đất Đỏ 16 7 23
8 HND H. Côn Đảo 0 1 01
Tổng số 85 45 130

2. Tiêu chuẩn:

Ngoài những tiêu chuẩn trong Quy định khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; các tập thể, cá nhân được đề nghị UBND tỉnh khen thưởng còn đảm bảo những tiêu chuẩn sau:

2.1. Đối với tập thể: Tập thể được bình chọn (nên ưu tiên lựa chọn chi Hội, cơ sở Hội) phải là đơn vị tiểu biểu nhất đối với huyện, thị, thành phố (Riêng thành phố Vũng Tàu không còn tổ chức Hội Nông dân cấp huyện nên chọn Hội Nông dân xã Long Sơn khen thưởng tập thể năm 2019) trong việc vận động hội viên nông dân tham gia thi đua và thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện phong trào. Một tập thể có thể được đề nghị khen thưởng liên tục nhiều năm.

2.2. Đối với cá nhân:

Đối với hộ nông dân SX-KD giỏi:

+ Là hộ hội viên HND đạt danh hiệu Nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh hoặc Trung ương .

+ Tích cực giúp đỡ các hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo, có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội và phong trào thi đua của Hội.

+ Là mô hình điển hình có thể nhân rộng.

Đối với hộ nông dân nghèo vượt khó:

+ Chủ hộ và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Tích cực tham gia các hoạt động Hội và phong trào thi đua của Hội.

+ Là hộ hội viên HND được Hội Nông dân giúp đỡ thoát nghèo.

+ Là mô hình điển hình có thể nhân rộng.

3. Về quy trình xét và khen thưởng:

– Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo cơ sở tiến hành thực hiện các thủ tục bình xét, chọn hộ đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh khen thưởng .

– Hội Nông dân xã Long Sơn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương tiến hành thực hiện các thủ tục bình xét, chọn hộ đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

– Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng gồm: Tờ trình, biên bản bình xét thi đua của Hội đồng TĐKT Hội Nông dân huyện, thị, thành phố và Hội Nông dân xã Long Sơn; danh sách tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng, Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn).

– Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và Hội Nông dân xã Long Sơn hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Kinh tế – Xã hội Hội Nông dân tỉnh trước ngày 12/9/2019. (Lưu ý: danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng gửi thêm một bản về địa chỉ Email của Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh: thuyhnd0902@gmail.com để tổng hợp).

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và Hội Nông dân xã Long Sơn chỉ đạo cơ sở bình xét nghiêm túc, đúng đối tượng, tiêu chí theo quy định, đảm bảo động viên phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

– Các đ/c UV. BTV tỉnh Hội;

– Ban Xây dựng Hội HND tỉnh;

– Các huyện, thị, thành Hội;

– HND xã Long Sơn;

– Lưu VT, Ban KT-XH.

 

Đoàn Văn Hai