bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

KẾ HOẠCH Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

KẾ HOẠCH Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

*

Số: 318-KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn

để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;

Căn cứ Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT, ngày 05/8/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”;

Căn cứ Hướng dẫn số 361-HD/HNDTW, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn “Phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”;

Căn cứ Công văn số 1769/MTTQ-BTT, ngày 06/9/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”;

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong việc giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực, đảm bảo đời sống người lao động, phục hồi sản xuất kinh doanh của các hộ dân và doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động giám sát để góp phần thúc đẩy và bảo đảm các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68-NQ/CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, chính xác; kịp thời phát hiện những hạn chế và các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách.

2. Yêu cầu:

Thông qua hoạt động giám sát để tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68-NQ/CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát, tuyên truyền việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo phân công của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác giám sát phải đảm bảo tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai, minh bạch và các biểu hiện lợi dụng chính sách để trục lợi.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát:

1.1. Công tác chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện: tổ chức hội nghị triển khai, ban hành văn bản, công tác phổ biến, tuyên truyền; công tác phối hợp thực hiện, công tác tập huấn, hướng dẫn, thiết lập đường dây nóng…

1.2. Kết quả thực hiện.

– Kết quả rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người sử dụng lao động tại địa phương.

– Kết quả tiếp nhận hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện vay vốn.

– Kết quả phê duyệt cho vay, đảm bảo mức cho vay, thời hạn cho vay…

– Kết quả đề nghị tái cấp vốn và cấp vốn.

– Kết quả giải ngân.

1.3. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách.

1.4. Kiến nghị, đề xuất.

2. Cơ quan thực hiện, phạm vi và đối tượng giám sát:

2.1. Cơ quan chủ trì giám sát: Hội Nông dân tỉnh.

2.2. Phạm vi giám sát: Việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68-NQ/CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2.3. Đối tượng giám sát: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

3. Hình thức giám sát:

Hội Nông dân tỉnh thực hiện giám sát trực tiếp. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh gửi báo cáo theo các nội dung trên về Hội Nông dân tỉnh.

Đoàn làm việc trực tiếp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 02 chi nhánh tại các huyện (đề nghị chuẩn bị nội dung báo cáo) và một số cơ sở sản xuất đã được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ theo Nghị quyết 68-NQ/CP.

4. Thành phần đoàn giám sát:

Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh gồm các thành phần sau:

– Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Trưởng đoàn.

– Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia đoàn giám sát.

– Lãnh đạo và cán bộ 02 Ban của Hội Nông dân tỉnh.

5. Thời gian giám sát: ngày 15/10/2021, lúc 8 giờ 30 phút.

6. Địa điểm: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Hội Nông dân tỉnh:

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thành lập đoàn giám sát do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn (kèm theo Kế hoạch giám sát, đề cương yêu cầu báo cáo) gửi đến Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành giám sát. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành thông báo kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát đến các đơn vị được giám sát và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung giám sát theo kế hoạch này.

Giao Ban Xây dựng hội tham mưu giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát chậm nhất 03 ngày làm việc.

Chuẩn bị phương tiện; gửi thư mời các tổ chức đoàn thể, phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cùng tham gia đoàn giám sát.

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

– Chuẩn bị địa điểm làm việc với đoàn giám sát;

– Gửi báo cáo theo nội dung yêu cầu cho đoàn giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày Đoàn tiến hành giám sát (qua Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh, email: hoinongdanbrvt@gmail.com.

– Chọn 02 đơn vị chi nhánh cấp huyện làm việc cùng với đoàn.

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch giám sát cho phù hợp; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp để công tác giám sát đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Uỷ ban Kiểm tra TW Hội;

– Đ/c Định – PCT TW Hội NDVN;

– Đ/c Dũng – T.Ban DS,GĐ&XH;

– VP T88 (đ/c Hùng);

– Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– UBMTTQVN tỉnh;

– Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

– Thường trực tỉnh Hội;

– Các ban tỉnh Hội;

– HND các huyện, thị, thành phố;

– Lưu VT, XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Mai Minh Quang

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Số : 329-QĐ/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đoàn Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng

lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

– Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị;

– Căn cứ Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT, ngày 05/8/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “ phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”;

– Căn cứ Hướng dẫn số 361-HD/HNDTW, ngày 31/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “Phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch;

– Căn cứ Kế hoạch số 318-KH/HNDT, ngày 20/9/2021 của Hội Nông dân tỉnh về Phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Theo đề nghị của Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh.

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Trần Văn Mảng, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó đoàn.

3. Kính mời đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

4. Đồng chí Hoàng Văn Cường, Trưởng Ban Xây dựng Hội, thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Đạo Cứ, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội, thành viên.

6. Đồng chí Lê Phúc Tiến, chuyên viên Ban Xây dựng Hội, thành viên.

7. Đồng chí Đặng Tấn Nguyên, chuyên Ban Kinh tế – Xã hội, thành viên.

Điều 2. Đoàn giám sát có nhiệm vụ: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 318-KH/HNDT, ngày 20/9/2021 của Hội Nông dân tỉnh về Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Trưởng Ban Xây dựng Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:

-Như Điều 3;

– Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– UBMTTQVN tỉnh;

– Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

– Lưu VT, XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Mai Minh Quang