bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

KẾ HOẠCHPhối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

KẾ HOẠCHPhối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 276-KH/HNDT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2021 – 2026

—–

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch thực hiện trong tổ chức Hội trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần giúp cán bộ, hội viên nông dân nhất là cử tri trên địa bàn tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

– Chủ động nắm bắt tình hình và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch.

2. Yêu cầu

Việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng định hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; an toàn, tiết kiệm và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh; chú trọng chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 269-KH/HNDT, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác Văn hóa – Văn nghệ năm 2021; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gắn với nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia các cuộc thi, hoạt động sáng tác (thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh,…) với chủ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cảnh quan,…

Tổ chức văn nghệ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân trên địa bàn, đảm bảo vui tươi, lành mạnh và an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

4. Tổ chức Hội thao Nông dân cấp huyện và chuẩn bị tham dự Hội thao Nông dân cấp tỉnh lần thứ XXI/2021 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

5. Tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tham dự Hội thi cấp tỉnh do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ lộ trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền phù hợp; tập trung vào 02 đợt:

1. Đợt 1, từ nay đến 23/5/2021.

2. Đợt 2, sau ngày bầu cử 23/5/2021: Phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh

– Quán triệt, tuyên truyền trong Ban Chấp hành Hội, trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan về các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cảnh quan,..

– Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan về nguồn, sinh hoạt văn nghệ theo nhóm.

– Giao cho Ban Xây dựng hội theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch trong tổ chức Hội trên địa bàn, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành và xã Long Sơn

– Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

– Sâu sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, hội viên nông dân về các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kịp thời phản ánh tình hình với cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên, báo cáo lồng vào báo cáo tình hình Nhân dân (9 giờ sáng thứ 3 hàng tuần) và báo cáo dư luận xã hội (ngày 18 hàng tháng)./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH
– Ban Tuyên huấn TW Hội NDVN;

– Đ/c Định – PCT TW Hội NDVN

– Đ/c Dũng – T.Ban DS,GĐ&XH

– VP T88 (đ/c Hùng);

– Văn phòng Tỉnh ủy;

– MTTQVN tỉnh;

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

– Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– Hội Phụ nữ tỉnh (Trưởng khối thi đua);

– Thường trực HND tỉnh;

– Các Ban, TTDN&HTND HND tỉnh;

– HND các H,T,T và xã Long Sơn;

– Lưu VT, XDH.

Trương Thị Kim Phượng