bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Số: 341-QĐ/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

—–

Căn cứ Quyết định số 908-QĐ/HNDTW, ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Quyết định số 567-QĐ/HNDTW, ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Quyết định số 5287-QĐ/HNDTW, ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc công nhận Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Căn cứ Quyết định số 328-QĐ/HNDT, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh,

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT, BKS QHTND.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Mai Minh Quang

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Số: 03-QC/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 341-QĐ/HNDT, ngày 22/10/2021

của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

—–

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm soát).

Điều 2. Tổ chức Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thành lập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; số lượng thành viên tối đa là 03 người.

2. Thành viên Ban Kiểm soát là các cán bộ, chuyên viên am hiểu về lĩnh vực tài chính, tín dụng, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hiểu biết pháp luật không có tiền án, tiền sự và các tội danh có liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban về nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng ban phân công. Không kiêm nhiệm các cương vị, công việc chuyên môn khác trong Quỹ Hỗ trợ nông dân (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 3. Chức năng của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ nhằm bảo đảm các hoạt động này đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

1. Kiểm tra việc chấp hành của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

2. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán. Định kỳ sáu tháng, một năm và theo vụ việc, báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ.

3. Giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thẩm định kế hoạch và báo cáo tài chính hàng năm. Thẩm định dự thảo quyết định, báo cáo… liên quan đến Quỹ Hỗ trợ nông dân hoặc Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phân công.

4. Lập báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát hàng năm trình Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương khi có yêu cầu.

5. Kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động Quỹ khi có dấu hiệu vi phạm.

Điều 5. Đối tượng kiểm soát

  • Các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Độc lập về tổ chức với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

2. Độc lập về hoạt động với các hoạt động quản lý, điều hành, với các nghiệp vụ được kiểm soát.

3. Độc lập về đánh giá và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm soát.

4. Khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Đối với Ban Kiểm soát:

– Được làm việc và dự họp với Quỹ, dự các cuộc họp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đối với những nội dung liên quan đến công tác kiểm soát Quỹ.

– Được nhận các báo cáo, văn bản do Quỹ ban hành và các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm soát; tiếp cận, phỏng vấn các cá nhân, tổ chức, đơn vị thành viên có liên quan đến nội dung kiểm soát trong quá trình kiểm soát.

– Khi phát hiện có các vấn đề thuộc trách nhiệm của Quỹ, Ban kiểm soát được quyền làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan và khuyến nghị trực tiếp với Quỹ để giải quyết kịp thời.

– Tổ chức việc kiểm soát và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về những đánh giá, kết luận, kiến nghị đề xuất báo cáo kiểm soát.

– Bảo mật tài liệu, thông tin kiểm soát; lưu giữ các báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm soát.

2. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát:

– Có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác kiểm soát theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch kiểm soát và đề xuất các biện pháp để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Phân công và điều hành các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

– Triệu tập và chủ trì cuộc họp của ban; điều hành các hoạt động theo chương trình công tác, kế hoạch… của Ban; Cuộc họp của Ban được tiến hành khi có mặt 2/3 thành viên của Ban trở lên. Thay mặt Ban ký ban hành các văn bản của Ban.

– Báo cáo kết quả kiểm soát với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

3. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

– Có trách nhiệm tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát và thực hiện các công việc được phân công, các công việc thuộc trách nhiệm, lĩnh vực hoạt động và báo cáo kết quả với Trưởng Ban Kiểm soát; tham mưu đề xuất với Ban những vấn đề liên quan; tham gia các hoạt động của Ban, nếu vắng mặt phải báo cáo với Trưởng Ban. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công việc được phân công.

– Tham dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân mời hoặc do Trưởng Ban ủy quyền và báo cáo kết quả với Trưởng Ban.

Điều 8. Cơ chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình, kế hoạch đã được Ban Thường vụ thông qua.

2. Các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động thống nhất dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban kiểm soát theo nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Kiểm soát.

3. Các thành viên Ban Kiểm soát chủ động chương trình hoạt động theo quyền hạn, nhiệm vụ ở trên, có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc với Trưởng Ban theo quy định và theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Điều 9. Đảm bảo hoạt động của Ban

– Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát và được hạch toán vào chi phí quản lý của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

– Ban Xây dựng hội Hội Nông dân tỉnh đảm bảo về cơ sở vật chất cho hoạt động của Ban.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Kiểm soát, Ban Xây dựng hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Căn cứ Quy chế này, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể của đơn vị.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định.