Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017), ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội Nổi bật

            051020175     051020176

                                      Ảnh: Đại hội V Hội Nông dân tỉnh BR-VT

Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Nông hội đỏ được thành lập vào ngày 14/10/1930, trải qua các thời kỳ cách mạng giai cấp nông dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm và nồng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ khi thành lập ngày 14/10/1930 đến nay tổ chức Hội đã nhiều lần mang các tên khác nhau cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng: Nông hội đỏ (1930-1935). Nông hội đỏ được lấy tên là “Hội tương tế ái hữu” (1936-1939). Hội Nông dân phản đế (1939-1941). Hội Nông dân cứu quốc (1941-1946). Hội nông dân giải phóng miền nam (1961- 6/1965). Hội nông dân tập thể ở miền Bắc (9/1974). Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam (4/1975).

*Nhiệm kỳ Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam là 5 năm/lần, từ tháng 3/1988 đến nay, Hội Nông dân đã qua 6 kỳ Đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốcHội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (2013-2018), khai mạc từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình - Hà Nội. Đại hội xác định:  Chủ đề của Đại hội là của tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”. Phương hướng Đại hội VI là: “Phát huy tinh thần “Đoàn kết - đổi mới- chủ động- hội nhập - phát triển bền vững”, vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới". Hiện nay các cấp Hội Nông dân đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Cụ thể là: tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đối với Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được thành lập theo thông báo số 07/TB-TU ngày 22/10/1991 của Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu. Ban Thường vụ TW Hội đã ra quyết định số 20/QĐ-HND chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lung giữ chức Chủ tịch và ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Chủ tịch. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh BR-VT có 8 đơn vị cấp huyện, 82 cơ sở, 559 chi Hội, 2.320 tổ Hội và 81.575 hội viên; đã trãi qua 5 kỳ Đại hội:

          - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/10/1992 tại TP Vũng Tàu có 192 đại biểu đại diện cho 32.022 hội viên về dự.

Trong phương hướng hoạt động của Hội, Đại hội nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác xây dựng Hội, công tác xoá đói, giảm nghèo.

Đại hội đã bầu 21 đ/c vào Ban Chấp hành, 5 đ/c vào Ban thường vụ. Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, ông Trần Vũ Oai được bầu làm Phó Chủ tịch. Đây là Đại hội sau khi thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng 8/1991).

          - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ II diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/5/1998 tại TP Vũng Tàu. Đại hội tiến hành đánh giá những thành tựu cũng như những hạn chế của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhiệm kỳ 1992 – 1997 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của Hội Nông dân nhiệm kỳ 1998 – 2003.

Trong nhiệm kỳ, tổ chức Hội Nông dân các cấp được củng cố; xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia xây dựng Đảng, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động của tổ chức Hội hướng vào quyền và lợi ích của nông dân, tập trung vận động nông dân tham gia vào các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế gia đình, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 23 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Ông Nguyễn Chiến Thắng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Nguyễn Văn Thống, Trần Vũ Oai giữ chức Phó Chủ tịch. Đến tháng 02/2002, ông Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Thống được bầu làm Chủ tịch Hội.

          - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2003-2008, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/5/2003 tại thành phố Vũng Tàu có 204 đại biểu đại diện cho hơn 54.000 hội viên về dự.

Đại hội đã nhất trí cao đánh giá của BCH Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu khóa III về những việc đã làm được và chưa làm được trong hoạt động Hội và phong trào nông dân. Trong đó nét nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của tỉnh. Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ thể hiện rõ vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc vận động nông dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới văn minh giàu đẹp. 

          Đại hội đã bầu 29 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Ông Nguyễn Văn Thống được bầu làm Chủ tịch Hội, ông Đặng Văn Tài và bà La Thị Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch.

          - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008-2013, diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/6/2008 tại thành phố Vũng Tàu có 257 đại biểu đại diện cho hơn 78.000 hội viên về dự.

          Đại hội thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới hoạt động Hội, nâng cao chất lượng phong trào nông dân và đa dạng hoá các loại hình tập hợp rộng rãi nông dân, chăm lo công tác cán bộ, công tác kiểm tra để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Hướng vào các phong trào, các hoạt động chăm lo đến lợi ích thiết thực của hội viên.  

Đại hội đã bầu 27 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Ông Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, ông Đặng Văn Tài, bà La Thị Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2013 - 2018 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/4/2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có 303 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 89.096 hội viên về dự.

Đại hội đã nhất trí cao về quan điểm, chủ trương trong việc xác định nhiệm vụ xây dựng Hội và phong trào nông dân, quyết tâm tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhằm tập hợp rộng rãi nông dân tham gia vào tổ chức Hội, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, thiết thực của hội viên, nông dân. Vận động nông dân ra sức thi đua phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, làm lành mạnh hóa trên các địa bàn nông thôn toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu 31 đ/c vào Ban Chấp hành, 9 đ/c vào Ban thường vụ. Ông Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, bà La Thị Hạnh, ông Đoàn Văn Hai, ông Võ Minh Giang giữ chức Phó Chủ tịch. Đến năm 2015, bà La Thị Hạnh, ông Nguyễn Văn Thống nghỉ hưu. Năm 2016, ông Đoàn Văn Hai được bầu vào Chủ tịch Hội, ông Võ Minh Giang chuyển công tác, ông Trần Văn Mảng – Phó Bí thư tỉnh Đoàn được Tỉnh ủy điều động về Hội Nông dân và được bầu vào Phó Chủ tịch.

          Hiện nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ (2018 – 2023), đều diễn ra trong năm 2018. Cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất vào đầu quý II, cấp huyện hoàn thành trong quý II và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ (2018 – 2023) sẽ tổ chức trong tháng 9/2018.

BAN TG HND TỈNH

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Số lần xem 1203 lần

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT