bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Số: 341-QĐ/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

—–

Căn cứ Quyết định số 908-QĐ/HNDTW, ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Quyết định số 567-QĐ/HNDTW, ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Quyết định số 5287-QĐ/HNDTW, ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc công nhận Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Căn cứ Quyết định số 328-QĐ/HNDT, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh,

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT, BKS QHTND.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Mai Minh Quang