bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*

Số: 327-KH/HNDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức,

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”;

Căn cứ Kế hoạch số 313 -KH/HNDT, ngày 31/8/2021 của Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, trong đó có phát động triển khai phong trào thi đua đặc biệt: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần chiến thắng đại dịch, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập kế hoạch đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với các nội dung sau :

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích.

– Động viên toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cùng chính quyền địa phương tiếp tục tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– Đề cao tinh thần thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, đề xuất giải pháp, biện pháp để đẩy lùi dịch bệnh.

2. Yêu cầu.

– Phong trào thi đua được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

– Kịp thời phát hiện, biểu dương, đề nghị khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

II- NỘI DUNG:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng tổ chức hội và các phong trào thi đua do Hội phát động nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và theo tình hình thực tiễn. Thi đua phát triển việc sản xuất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ để giảm thiểu thiệt hại, phát triển kinh tế gia đình góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Thi đua trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, làm cho người dân hiểu, tin tưởng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương triển khai.

III. KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có sức lan tỏa trong phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

2. Hình thức khen thưởng

a. Khen đột xuất:

– Hội Nông dân các cấp chủ động phát hiện, khen thưởng và đề xuất khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân sau:

+ Tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay, giải pháp mới, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19;

+ Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, là tấm gương điển hình trong phòng, chống dịch bệnh; những cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện công tác tình nguyện viên, làm công tác thiện nguyện chống chọi lại đại dịch.

+ Tổ chức, cá nhân có đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch.

– Thời gian khen thưởng: tại thời điểm phát hiện thành tích của tập thể, cá nhân.

b. Khen sơ kết, tổng kết phong trào.

– Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

– Thời gian khen: vào dịp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

– Số lượng khen: có thông báo cụ thể sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhằm chung tay góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng cả tỉnh trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đến thắng lợi, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân cấp huyện, Hội Nông dân xã Long Sơn và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục:

– Đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; cổ vũ người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

– Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, giới thiệu, biểu dương, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả; những cách làm hay, sáng tạo trong phòng, chống dịch tới Hội Nông dân tỉnh, các cơ quan truyền thông để nhân rộng.

– Thông tin kịp thời đến ngành chức năng để ngăn chặn, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch.

– Phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch; các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng chống dịch.

– Phối hợp cùng MTTQ tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp, các chính sách trong phòng, chống đại dịch.

Trên đây là kế hoạch Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và Hội Nông dân xã Long Sơn triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

– Ban TĐKT TW Hội NDVN;

– Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;

– Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– UB MTTQVN tỉnh;

– Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

(T.Khối thi đua các TCCTXH);

– Các Ban tỉnh Hội;

– HND các huyện, thị, thành;

– HND xã Long Sơn;

– Lưu VT, XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Mai Minh Quang